Rady pro OZP


 


Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku.

Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží.

Příspěvek na mobilitu, který Vám byl přiznán v letech 2012 až 2013 bude vyplácen pouze do konce roku 2015,  pokud není v rozhodnutí uvedeno dřívější datum. Pro další pobírání příspěvku na mobilitu je nutné podat novou žádost, a to nejdříve v lednu 2016.  Podání lze uskutečnit osobně, poštou či přes datovou schránku.

Příspěvek na mobilitu.docx
Projekt Euroklíč

Dlouhodobým cílem projektu EUROKLÍČ je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.).

Seznam přístupných míst s toaletami, výtahy či plošinami naleznete zde.